"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pod nazwą

Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej mrożonego groszku o podwyższonej jakości i bezpieczeństwie
Development of an innovative technological line of frozen peas with increased quality and safety
.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Informacja na temat realizowanej operacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie 16 "Współpraca"

Numer umowy o przyznaniu pomocy 00061.DDD.6509.00106.2022.15

Tytuł operacji Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej mrożonego groszku o podwyższonej jakości i bezpieczeństwie span>

Development of an innovative technological line of frozen peas with increased quality and safety

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację  przedmiotu operacji jakość/przetwórstwo żywności i odżywianie

Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)  Od 01-01-2023 do 31.12.2024

Źródła finansowania operacji środki własne

Całkowity budżet operacji 5 880 392,03

Kraj Polska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3) podregion Poznański

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3) Podregion Miasto Poznań, Podregion Poznański, Podregion Kaliski

Adres strony internetowej dotyczącej operacji oraz link www do materiałów audiowizualnych związanych z operacją www.premiumgroszek.pl

Nadrzędnym celem operacji jest uzyskanie mrożonego groszku o jakości PREMIUM, cechującego się podwyższoną jakością i bezpieczeństwem z możliwością dłuższego niż typowy okresu przechowywania. W operacji zakłada się opracowanie rozwiązania cyfrowego, które będzie wspomagało planowanie upraw u Rolnika celem szacowania optymalnego terminu zbioru wyselekcjonowanego groszku, co ograniczy marnotrawienie surowców, a jednocześnie poprawi wydajność produkcji z areału i zwiększy zysk Rolnika i Przedsiębiorcy.

The primary goal of the operation is to obtain frozen peas of PREMIUM quality, characterized by increased quality and safety with the possibility of longer than typical storage period. The operation assumes the development of a digital solution that will support the Farmer's crop planning in order to estimate the optimal harvest date of the selected peas, which will reduce the waste of raw materials, and at the same time improve the efficiency of production from the area and increase the profit of the Farmer and the Entrepreneur.

Planowany jest następujący zakres prac:

Prace B+R na UPP i u Rolnika (u Przedsiębiorcy działanie inwestycyjne): prace dotyczące doboru najkorzystniejszych odmian grochu siewnego pod względem ilości i aktywności genów kodujących enzymy o charakterze perooksydaz. Realizowane w warunkach polowych – rzeczywistych pomiędzy Rolnikiem, a jednostką naukową: doświadczenia związane z doborem odmian wytypowanych odmian grochu generujących najmniejszy odpad w czasie produkcji. Zostanie pozyskana nowa wiedza w zakresie ilości i aktywności genów odpowiedzialnych za produkcje peroksydaz. Zostaną wykonane również badania towaroznawcze surowca w czasie uprawy i po zbiorze. Prace B+R będzie realizowane na polu u Rolnika, u Przedsiębiorcy oraz na UPP. Drugi zakres prac dotyczy badań ilościowo – jakościowych nasion groszku w czasie uprawy i po zbiorze uwzględniając wariantowość (odmiany groszku) realizowanych na UPP w porozumieniu z Rolnikiem i Przedsiębiorcą. Zostaną wykonane prace dotyczące oceny ilości badanych genów peroksydaz w zebranym groszku, z następnie szczegółowa ocena towaroznawcza, m in. barwy, wielkości ziaren, zdrowotności, konsystencji. Prace B+R będzie realizowane na UPP oraz w interakcji u Rolnika i Przedsiębiorcy: Trzeci etap prac dotyczyć będzie opracowania szybkiego testu przez pracowników UPP na aktywność peroksydazy i zoptymalizowanej dzięki nim technologii blanszowania i oceny jakościowej uzyskanego groszku. Szybki test posłuży do kontroli procesu inaktywacji niebezpiecznych peroksydaz podczas procesu blanszowania. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca na miejscu w trakcie prowadzenia procesu będzie mógł monitorować prawidłowość prowadzonego procesu. Prace B+R będzie realizowane przez Przedsiębiorstwie wraz z pracownikami UPP: Ostatni czwarty zakres praz dotyczyć będzie badań nad doborem warunków higienicznego transportu po procesie blanszowania i sortowania do urządzenia mroźniczego. W tym etapie stosowana do tej pory taśma transportowa zostanie zastąpiona tunelem wyposażonym w generatory zimnych jonów. Tak prowadzony zamknięty transport utrzyma wysoką czystość mikrobiologiczną blanszowanego groszku pozwalając jednocześnie zachować wszystkie cechy wskazujące na wysoka jakość produktu. R+D works at the UPP and at the Farmer's (investment activity at the Entrepreneur's): work on the selection of the most advantageous varieties of peas in terms of the number and activity of genes encoding enzymes of peroxidase character. Carried out in field conditions – real between the Farmer and the scientific unit: experiments related to the selection of selected pea varieties generating the least waste during production. New knowledge will be gained in the amount and activity of genes responsible for the production of peroxidases. Commodity studies of the raw material during and after harvest will also be carried out. R+D works will be carried out in the field at the Farmer's, at the Entrepreneur's and at the UPP. The second scope of work concerns quantitative and qualitative tests of pea seeds during cultivation and after harvesting, taking into account the variability (varieties of peas) carried out at the UPP in consultation with the Farmer and Entrepreneur. Work will be carried out on the assessment of the amount of tested peroxidase genes in the collected peas, followed by a detailed commodity assessment, including color, grain size, health, consistency. R+D works will be carried out at UPP and in interaction with the Farmer and the Entrepreneur: The third stage of work will concern the development of a rapid test by UPP employees for peroxidase activity and the blanching technology optimized thanks to them and the quality of the obtained peas. The rapid test will be used to control the inactivation of dangerous peroxidases during the blanching process. Thanks to this solution, the entrepreneur will be able to monitor the correctness of the process on site during the process. R+D works will be carried out by the Company together with UPP employees: The last, fourth scope will concern research on the selection of hygienic transport conditions after blanching and sorting into a freezing device. At this stage, the conveyor belt used so far will be replaced by a tunnel equipped with cold ion generators. Such a closed transport will maintain high microbiological purity of blanched peas, while maintaining all the features indicating high quality of the product.

W ostatnich latach coraz większe uznanie w oczach konsumenta zyskuje żywność nieprzetworzona, szczególnie klasy PREMIUM. Takie surowce mogą mieć podwyższoną jakość, dlatego że zostały odpowiednio wyselekcjonowane, albo poddane takim zabiegom technologicznym które z jednej strony pozwalają zachować wszystkie cenne, ale wrażliwe substancje odżywcze, a z drugiej strony pozwalają m. in. na uzyskanie produktu o podwyższonym bezpieczeństwie mikrobiologicznym. Powodem i potrzebą operacji jest podniesienie jakości groszku mrożonego i jednoczesne ograniczenie strat surowca i energii rozpoczynając od uprawy i zbioru, przez przetwórstwo do przechowywania. Potrzeba zatem realizacji prac została zdefiniowana w obszarach nad: • doborem odmian pod kątem aktywności niszczących surowiec enzymów, • optymalizacją parametrów jakościowych groszku na polu, • modyfikacją procesu blanszowania, • modyfikacja procesu sortowania i transportu produktu, Posłużą ona potrzebie optymalizacji procesu zbioru i przetwórstwa, a tym samym ograniczą powstawania odpadu organicznego i strat energii. In recent years, unprocessed food, especially the PREMIUM class, has gained more and more recognition in the eyes of the consumer. Such raw materials may have an increased quality, because they have been properly selected, or subjected to such technological treatments that, on the one hand, allow to preserve all valuable, sensitive nutrients, and on the other hand, allow, among others, to obtain a product with increased microbiological safety. The reason and need for the operation is to improve the quality of frozen peas and at the same time reduce the loss of raw material and energy, starting from cultivation and harvesting, through processing to storage. The need for work has therefore been defined in the areas over: • selection of varieties in terms of the activity of enzymes that destroy the raw material, • optimization of quality parameters of peas in the field, • modification of the blanching process, • modification of the product sorting and transport process, They will serve the need to optimize the harvesting and processing process, and thus reduce the formation of organic waste and energy losses.

Problem, który zostanie rozwiązany w ramach operacji dotyczy po pierwsze selekcji spośród dostępnych na rynku odmian groszku, takich które będą cechowały się niską ilością/aktywnością enzymów odpowiedzialnych za niekorzystne zmiany jakościowe, tzw. peroksydaz. Ograniczy to głownie powstawanie surowca, z którego powstaje duża ilość odpadu. Po drugie w ramach operacji zostanie rozwiązany problem ograniczenia strat ilościowych i jakościowych na etapie przetwarzania z jednoczesnym podniesieniem stanu higienicznego środowiska produkcyjnego i produktu.
The problem that will be solved as part of the operation concerns, firstly, the selection from among the varieties of peas available on the market, those that will be characterized by a low amount / activity of enzymes responsible for adverse quality changes, the so-called peroxidases. This will mainly reduce the formation of raw material, from which a large amount of waste is generated. Secondly, the operation will solve the problem of reducing quantity and quality losses at the processing stage while improving the hygienic status of the production environment and the product.

Rezultatem operacji będzie nowy produkt groszek mrożony o podwyższonej jakości i bezpieczeństwie jako element strategii zrównoważonej produkcji. W ramach operacji zostaną podjęte prace, dzięki którym zostaną wdrożone technologie, opisane publikacje i opracowania/patent: Nowy niskoprzetworzony produkt o jakości PREMIUM – produkt będzie posiadał cechy zbliżone do surowca, gdyż będzie on niskoprzetworzony tj. zastosowane procesy produkcyjne w nieznacznym stopniu obniżą wartość odżywczą produktu, a dodatkowo podniosą jego bezpieczeństwo i zabezpiecza go przez niekorzystnymi zmianami jakościowymi na dłuższy niż standardowe 20 miesięcy czas przechowywania. Wynikiem zrealizowanych prac będą: wdrożenie, złożenie wniosku patentowego do Urzędu Patentowego RP, publikacja oraz doniesienie konferencyjne. Innowacyjny test na aktywność niszczących peroksydaz możliwy do zastosowania na bieżąco w przedsiębiorstwie. Wynikiem zrealizowanych prac będą: wdrożenie, złożenie wniosku patentowego do Urzędu Patentowego RP oraz doniesienie konferencyjne. Innowacyjna Technologia blanszowania groszku, gdzie z woda z chłodzenia zostanie zawrócona do sekcji przed blanszowaniem i zakwaszona kwasem mlekowym co częściowo zmiękczy i nagrzeje surowiec do ok 40 stopni C. Tak prowadzony proces częściowo zinaktywuje enzymy przed właściwym procesem blanszowania i zaoszczędzi zarówno energie i wodę ale pozwoli także na obniżenie temperatury blanszowania. Dodatkowo innowacja w transporcie groszku ograniczy wnoszenie zagrożeń mikrobiologicznych a tym samym przedłuży jego trwałość. Efektem wykonanych prac będzie komunikat na konferencji. Organizacja pracy rolnika będzie polegała na uprawie celowo wybranych odmian grochu siewnego. To ujednolici surowiec, a tym samym wyrówna jego jakość i ograniczy straty. Efektem wykonanych prac będzie komunikat na konferencji oraz rozwiązanie cyfrowe w postaci programu.

The result of the operation will be a new frozen pea product of increased quality and safety as part of a sustainable production strategy. As part of the operation, work will be undertaken to implement technologies, described publications and studies/patent: A new low-processed product of PREMIUM quality – the product will have characteristics similar to the raw material, because it will be low-processed, i.e. the production processes used will slightly reduce the nutritional value of the product, and additionally increase its safety and protect it against adverse quality changes for a longer storage time than the standard 20 months. The result of the completed work will be: implementation, submission of a patent application to the Polish Patent Office, publication and conference report. An innovative test for the destructive activity of peroxidases that can be used on an ongoing basis in the company. The result of the completed work will be: implementation, submission of a patent application to the Polish Patent Office and a conference report. Innovative technology of blanching peas, where the water from cooling will be returned to the section before blanching and acidified with lactic acid, which will partially soften and heat the raw material to about 40 degrees C. Such a process will partially inactivate the enzymes before the actual blanching process and save both energy and water, but also allow to reduce the blanching temperature. In addition, innovation in the transport of peas will reduce the introduction of microbiological hazards and thus extend its durability. The result of the work carried out will be a message at the conference. The organization of the farmer's work will consist in the cultivation of deliberately selected varieties of peas. This will unify the raw material, and thus equalize its quality and reduce losses. The result of the work will be a message at the conference and a digital solution in the form of a program.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
  Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
 2. z administratorem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
  korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może kontaktować się w sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
  iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2;
 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu
  realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 13 w zw. z art .6 ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440 w zw. z
  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), tj. realizacji obowiązku Beneficjenta wynikającego z § 16 ust. 1 pkt 8 tego rozporządzenia;
 5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na
  podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat,
  liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania „Współpraca”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
  przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony
  przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
  potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach
  określonych w Rozporządzeniu;
 8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych w Informacji na temat realizowanej operacji wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa.